Algemene voorwaarden

1.Ficoco bvba (hierne Ficoco of wij genoemd) is een vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd in Ruddervoorde , Hazelbeekstraat 17a met ondernemingsnr be00471 807 604 (e-mail adres geert@ficoco.be).

2.De algemene voorwaarden zijn van toepassing op adviesverlening die door Ficoco Wordt aangeboden aan jou als opdrachtgever.  Deze voorwaarden zijn reeds van toepassing vanaf de ondertekende offerte.  Neem zeker en vast even de tijd om dee voorwaarden door te nemen, want wij gaan ervan uit dat je op de hoogte bent van je rechten en plichten die hierin worden vermeld.   Deze voorwaarden maken één geheel uit met de documenten die de opdracht op gedetailleerde wijzen verder uitwerken.

3.FiCoCo biedt adviesverlening aan, waarbij o.m. en bij wijze van voorbeeld een analyse wordt gemaakt van mogelijke opportuniteiten voor de opdrachtgever en waarbij Ficoco ondersteuning en advies biedt.  FiCoCo is een geregistreerd dienstverlener bij de KMO-portefeuille.  Ons registratienummer voor advies bij de kmo-portefeuille is DV.A227314

4. Voor elke opdrachtgever stellen wij een individuele offerte op waarin wij een opsomming geven van de gevraagde opdrachten en de door ons gehanteerde tarieven en prijzen.  Iedere offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na verzending.  Zodra wij de opdrachtbevestiging ontvangen is er spraken van een aanvaarding van ons aanbod en gaan wij onmiddellijk aan de slag en planning hiervoor de nodige tijd in.  Hou ermee rekening dat de opdrachtbevestiging zowel expliciet als impliciet kan worden afgeleid uit de onderlinge communicatie.  Als opdrachtgever begrijp en aanvaard je dat wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs- en tijdsbestek en daarom volledig voor rekening van de opdrachtgever vallen.  Indien jij als opdrachtgever de overeenkomst eenzijdig beëindigt, dan dien je FiCoCo schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid en alles wat wij bij de uit te werken opdracht hadden kunnen winnen.

5. De facturen die wij in het kader van onze adviesregeling opmaken, zijn steeds betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.  Indien wij geen betaling hebben ontvangen op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belopen van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties op jaarbasis van toepassing zijn.  Zodra wij de eerste ingebrekestelling hebben verstuurd zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 10% van het factuurbedrag met een absoluut minimum van 100 euro. Dit doet geen afbreuk aan ons recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling. Indien wij geconfronteerd worden met een onvolledige of laattijdige betaling van een factuur, worden alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, opeisbaar.  Als je niet akkoord gaat met de ontvangen factuur ben je geacht deze spoedig en gemotiveerd te protesteren ten laatste tot 8 dagen na de factuurdatum.  Deze heeft geen enkele invloed op enige (tussentijdse)betalingsverplichtingen.

6. Ficoco is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, verlies van goederen, diefstal of  andere misdrijven die zich zouden voordoen op de locatie waar de dienstverlening wordt verstrekt.  Ficoco is uitsluitend aansprakelijk voor iedere haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst.  Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot deze gevallen.  In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de opdrachtgever bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende en gemotiveerde ingebrekestelling versturen waarbij Ficoco de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen.  Het totaal van onze aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de ons toekomende vergoeding.  Wij zijn enkel aansprakelijk voor de directe schade die volgt uit onze tekortkomingen.  Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke.  Indien de opdrachtgever door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Ficoco in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om Ficoco  te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.  In geval van overmacht is Ficoco gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht.  Overmacht is elke situatie waarbij een vreemde oorzaak, overmacht of toeval een partij verhindert zijn verbintenis na te komen.  Dwz dat het moet gaan om een onvoorziene en onvermijdbare gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis. Indien de overmacht van blijvende aard is en gedurende meer dan 45 dagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.  Reeds geleverde prestaties worden in verhouding aangerekend aan de opdrachtgever.

7. De opdrachtgever kan onder aan aantal voorwaarden beroep doen op een tussenkomst van de kmo-portefeuille in het inschrijvingsgeld voor een opleiding of de facturatie voor advies.  Ficoco kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden geacht voor het niet-toekenning, om welke reden dan ook, van dergelijke tussen komst van de kmo-portefeuille.  De opdrachtgever blijft ten allen tijde gehouden om tijdig het integrale inschrijvingsgeld of het integrale factuurbedrag te voldoen aan FiCoCo, ook wanneer blijkt dat, om welke reden dan ook, geen tussenkomst door de kmo-portefeuille mogelijk is. Je bent als opdrachtgever verantwoordelijk voor het correct gebruik van de kmo-portefeuille en het bekomen van deze subsidiëring.  Bij onregelmatigheden, onjuist of onwettig gebruik van deze subsidies is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de gevolgen en zal zij gehouden zijn de prestaties van de dienstverlener integraal te betalen. Indien er – bij foutief of onregelmatig gebruik van de kmo-portefeuille en zijn subsidies- negatieve gevolgen zijn voor Ficoco,kan de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk worden gesteld.  Eventuele gevolgen en de daaraan verbonden kosten, zullen ten laste van de opdrachtgever worden gelegd.

8. Wij zijn fier op ons werk dat wij U afleveren.  Tenzij we hierover uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt, behoudt FiCoCo de intellectuele eigendom op alle documentatiemateriaal, de inhoud en de vorm ervan. Het is de opdrachtgever in geen geval toegestaan dit in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, geheel noch gedeeltelijk, te vermenigvuldigen, vertalen, aan te passen, over te nemen of op te slaan. Zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming van FiCoCo mag de inhoud van de opleiding en het documentatiemateriaal n geen enkel opzicht worden verspreid, meegedeeld of doorgegeven.

9. Aangezien FiCoCo jouw privacy hoog in het vaandel draagt, hebben wij ter bescherming van je persoonsgegevens een zeer getailleerde privacy verklaring uitgewerkt die van toepassing is op onze samenwerking.  Je kan die terugvinden op onze website www.ficoco.be

10. Deze overeenkomst wodt beheerst door het Belgisch recht.  In geval van geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst zullen FiCoCo en de opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden . Indien het geschil toch wordt voortgezet zijn de rechtbanken van het gerechterlijk arrondissement Brugge bevoegd.  De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalilngen.  De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. FiCoCo heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking