Privacy Disclaimer

Algemeen

In deze privacyverklaring (de “Verklaring”) wordt op gedetailleerde wijze uiteen gezet hoe FiCoCo (hierna FicoCo), als verwerkingsverantwoordelijke, met uw persoonsgegevens omgaat. Door onze website te gebruiken en uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop FiCoCo uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals is beschreven in deze Verklaring. Alle benamingen met hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Verklaring, hebben de betekenis gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “General Data Protection Regulation” of “GDPR”).

 

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door: FiCoCo bvba, Hazelbeekstraat 17a,, 8020 Ruddervoorde, Ondernemingsnummer: 0471.807.604. “FicoCo”, “wij” of “ons” heeft intern een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangeduid, bij wie u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw Persoonsgegevens. U kunt de contactpersoon voor gegevensbescherming bereiken via geert@ficoco.be

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

FiCoCo verwerkt uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij informatie gebruiken aan de hand waarvan u geïdentificeerd wordt of kan worden. Afhankelijk van de concrete situatie zullen de persoonsgegevens die wij verwerken variëren. Dat kan gaan om uw persoonlijke identificatie- en contactgegevens, uw financiële situatie, uw familiale situatie, uw strafrechtelijke of gerechtelijke voorgaanden, uw vennootschappen en uw beroepsactiviteiten. Het begrip “verwerken” moet dan weer heel ruim begrepen worden en kan slaan op het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,… van uw persoonlijke informatie.

 

Bewaring van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden maar bewaard zolang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Wij geven hieronder enkele voorbeelden van bewaringstermijnen: Cliënteninformatie wordt zo lang bijgehouden als nodig is, gelet op de specifieke situatie van de cliënt en de voor hem/haar door FiCoCo behandelde dossiers, dan wel zo lang als vereist conform onze wettelijke en deontologische verplichtingen. Bent u enkel ingeschreven op onze nieuwsbrieven, dan bewaren wij uw persoonsgegevens zolang u zich niet heeft uitgeschreven.

 

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens moet een rechtmatig doel en een wettelijke grondslag hebben. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt omwille van onder meer de volgende doelen:

 • Juridische dienstverlening;
 • Implementatie van onze adviezen;
 • Gerechtelijke bijstand/verdediging;
 • Algemene en financiële administratie;
 • Algemeen klanten en leveranciersbeheer, met inbegrip van facturatie;
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven (direct marketing);
 • Versturen tevredenheidsenquêtes.

 

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt op basis van volgende grondslagen:

 • U doet op ons beroep ingevolge een overeenkomst (adviesverlening)
 • Wij verzamelen uw gegevens in uitvoering van wettelijke verplichtingen zoals in het kader van de antiwitwaswetgeving;
 • Cliëntengegevens of prospectgegevens worden verzameld op basis van het gerechtvaardigd belang (direct marketing) om hen blijvend te informeren (nieuwe wetgeving, seminaries, nieuwe teamleden…). Indien gewenst , kunnen cliënten zich uitschrijven via de unsubscribe-link.
 • Voor sommige gegevens, die niet onder bovenstaande grondslagen vallen, kunnen wij uw expliciete toestemming vragen.

 

Welke rechten heb ik?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht:

 • Op inzage van uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden;
 • Op verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • Om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen waarvoor geen gegronde reden meer bestaat om deze te verwerken Dit recht is echter niet absoluut;
 • Om uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in te trekken voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming met dien verstande dat dit geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke intrekking;
 • Om voor zover mogelijk, in bepaalde gevallen een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen;
 • Om uw persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat;
 • Om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden; en Niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden. 

U kunt voormelde rechten uitoefenen door ons uw verzoek te mailen, samen met een kopie van uw identiteitskaart, naar geert@ficoco.be

 

Delen van en toegang tot de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen in eerste instantie worden gebruikt door de Ficoco Zaakvoerder of door FiCoCo werknemers om uw dossier te behartigen. In het kader van uw dossier zal het echter soms vereist zijn om uw persoonsgegevens te delen met derden (bv. rechtbank, revisor, notaris, …). Daarnaast moeten wij soms persoonsgegevens verstrekken aan derden bij de uitvoering van onze deontologische of wettelijke verplichtingen, of om onze rechtmatige belangen te beschermen. 

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

FiCoCo heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen.

 

Wijzigingen aan deze Verklaring

FiCoCo heeft het recht om deze Verklaring op elk ogenblik te wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie onderaan de Verklaring. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de persoonsgegevens die door FiCoCo worden verwerkt. Gewijzigde versies van deze Verklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op onze website.

 

Cookies

FiCoCo gebruikt cookies om uw toekomstig bezoek aan de website vlotter te laten verlopen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. In de cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

 

Klachten 

U kunt met uw klachten steeds bij ons terecht op het e-mailadres geert@ficoco.be ofwel bij de nationale toezichthouder. Deze laatste kunt u bereiken via de volgende contactgegevens: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 +32 (0)2 274 48 35 

 

10/12/2019